Den rekordů VKV 2003 - konečné pořadí


144 MHz - SINGLE OP

  Call   LOC  QSO Pts.  Avg.  %  POW  Ant.   Asl. ODX    QRB
-----------------------------------------------------------------------------
 1 OK1RF  JN79KM 705 222145 315.1 1.8 700W 3xF9FT;2x1 686 TK5KP   840
 2 OK1AR  JO60RA 631 177550 281.4 3.2 700W DL6WU    594 YT0A    906
 3 OK1PGS  JN69MX 467 136900 293.1 1.7 450W 2x PA0MS  719 YT7G    836
 4 OK2TT  JO80OB 517 131704 254.7 3.8 140W 13el.DL6WU 1464 LZ1ZP   1030
 5 OK1MCS  JN69JW 416 122862 295.3 1.3 80W 2x13 DL6WU 732 YT0A    935
 6 OK1ES/P JO70UR 476 114989 241.6 6.8 100W 10el Yagi 1602 IK0DDP/6  874
 7 OK1INO  JO70QO 440 107180 243.6 3.5 90W 60 el.   550 4N1CW   887
 8 OK2PVF  JN99JQ 385 105949 275.2 4.7 150W 4x10el.   931 LZ1ZP   927
 9 OK1FFG  JN89IW 424 105566 249.0 4.1 200W 2x10Y    714 PA3AYD   799
10 OK1COM  JN79HW 437  98797 226.1 3.3 50W 2x13eDL6WU 505 IK0DDP/6  771 

11 OK1IA  JO70UP 401  94975 236.8 5.3 700W 18 el M2  1299 IK0DDP/6  865
12 OK1UEI  JO70SS 353  76442 216.5 1.8 50W 6el.YAGI  1312 YU1IO   778
13 OK2DU  JN99AJ 320  74642 233.3 4.4 100W 9 element  600 IQ5AE/5  802
14 OK1VVM  JO60WR 359  74391 207.2 6.6 25W 16y     800 YT7G    866
15 OK1WB  JO80DG 337  73136 217.0 6.4 100W 12 el.yagi 669 YT1R    778
16 OK1FKL  JN69IQ 308  71384 231.8 7.7 100W 13 el. DL6 848 IK0DDP/6  731
17 OK1VKC  JN79OW 326  70839 217.3 3.6 100W GW4CQT   472 TM9FT   812
18 OK2BFN  JN89UC 273  70726 259.1 2.7 100W F9FT 18el. 390 LZ1ZP   927
19 OK2PWY  JN89JT 281  69898 248.7 5.4 50W 10 el yagi 615 IQ5AE/5  776
20 OK1KT  JO70WE 315  69035 219.2 5.6 500W 15e CueDee 250 IK0DDP/6  819
21 OK1ZDA  JO60MB 262  62463 238.4 2.8 50W 2*10el.DL6 713 IK0DDP/6  773
22 OK2ULQ  JN99DP 279  59854 214.5 7.6 100W 4*4e.DK7ZB 660 DK0BN   753
23 OK1VSL  JO60WL 282  59678 211.6 2.4 100W 7el.QUAD  400 YU1IO   822
24 OK1ZSR  JN79KH 260  58577 225.3 2.3 50W 2x9el    563 YT1WV   645
25 OK2PM  JN99AO 263  55428 210.8 5.4 50W PA0MS    320 I5PVA/6  791
26 OK2MEU  JN89RX 241  52581 218.2 8.0 100W YAGI 16el  639 IK0DDP/6  840
27 OK2JI  JN89MW 243  52215 214.9 2.8 15W DK7ZB    520 IK5AMB/5  806
28 OK1VAM  JN79IX 255  51368 201.4 1.9 50W 16el.Yagi  435 IK0DDP/6  776
29 OK2BDS  JN79WF 202  49913 247.1 0.3 100W 10 el Y   400 IK0DDP/6  718
30 OK2BRX  JN89QU 250  46545 186.2 8.9 40W 2*9el F9FT 709 IQ5AE/5  806
31 OK1VEI  JN79CX 210  45476 216.6 0.4 100W 13el. F9FT 428 I5PVA/6  724
32 OK2UDE  JN89JS 222  43217 194.7 3.0 100W F9FT    585 IQ5AE/5  773
33 OK2ZT  JO70RR 205  43174 210.6 3.6 100W 9el. yagi  800 I5PVA/6  826
34 OK1VHH  JO70CK 185  38425 207.7 4.4 100W 13el    230 I5PVA/6  774
35 OK1CZ  JO70EC 166  36585 220.4 1.6 100W 9el.Y    330 YT7G    789
36 OK1MG  JO70BD 173  36121 208.8 1.4  5W PA0MS    420 YT7G    803
37 OK2TF  JN89OW 193  34740 180.0 5.7 30W 8el.YAGI  780 IQ5AE/5  806
38 OK2UPG  JN99IQ 157  30868 196.6 1.5 80W 2*9el.YAGI 365 YU1ARL   669
39 OK1TOT  JN79HN 173  29928 173.0 2.5 25W 9el YAGI  657 I5PVA/6  685
40 OK2ULP  JN89JU 177  29184 164.9 11.2 100W 2x9el.YAGI 595 T90O    587
41 OK1IAL  JN69HT 122  28206 231.2 2.9 100W PA0MS    55 9A1O    635
42 OK1MHJ  JO70UD 177  27237 153.9 2.5 50w F9FT    269 DK0BN   565
43 OK2BFI  JN89PE 171  26365 154.2 8.4 20W OK1KRC   587 IK0DDP/6  756
44 OK1UDJ  JO70GG 161  25922 161.0 1.4 90W 2x6el.Y   200 DK0BN   482
45 OK1FAN  JO70BD 134  25513 190.4 6.3 10W 5el.Y+vert 415 YZ4IZ   698
46 OK2SRO  JN89SO 159  25067 157.7 9.0 50W 4 el. YAGI 661 YU1ARL   687
47 OK1EM  JO70CN 154  24830 161.2 3.7  5W PA 0 MS   260 9A1P    589
48 OK2BTS  JN79XE 125  24556 196.4 3.4 100W F9FT    450 I5PVA/6  677
49 OK2VIA  JN89SN 152  23299 153.3 11.6 50W 4 el. YAGI 660 YU1ARL   683
50 OK1CR  JN69GS 130  21588 166.1 10.8 60W F9FT 9el.  691 OM0C    490
51 OK1IAS  JO60EB 126  21448 170.2 8.5 150W 13el.F9FT  485 HG6V    608
52 OK2PS  JN89JT 116  20116 173.4 2.3  7W 7el.GW4CQT 550 I5PVA/6  766
53 OK1DSO  JO70DC 114  19793 173.6 2.3 50W 6el.YAGI  400 DL0NS   564
54 OK1VUP  JN79DX 121  18897 156.2 1.8 50W DL6WU 10el 260 HG6Z    469
55 OK1IEI  JN69TB 102  18181 178.2 0.0 50W Yagi 9el. 1160 OM0C    412
56 OK1CD  JO70GC 100  17748 177.5 3.2 100W 2x9EL.YAGI 295 HA8V    578
57 OK1VMK  JO60LH 106  16076 151.7 9.3 80W 10el.YAGI  380 OM0C    469
58 OK1ARO  JO70FA 106  15100 142.5 3.4 20W 7el.Quad  295 S53WW   472
59 OK1MCW/P JO70FW 83  14878 179.3 8.8 50W 16 el Yagi 462 HB9FX/P  643
60 OK2VLT  JN99CS 78  14754 189.2 6.5 100W DL6WU    256 DK0TR   634
61 OK2IRE  JN99FU 101  14591 144.5 2.4 60W 16el.YAGI  260 S52M    494
62 OK1ZHV  JO80BG 91  14348 157.7 6.1 30W 5el.yagi  260 DK0BN   594
63 OK2TKE  JN89JN 111  13794 124.3 6.9 50W 4el.YAGI  721 S57C    405
64 OK1NW  JO70HR 89  13378 150.3 13.3 1OOW KRC 4.el  475 HG6Z    494
65 OK1CVX  JN69XW 101  13144 130.1 5.0 2,5W 9el.YAGI  563 HA5KDQ   451
66 OK1AMD  JO70ND 85  13078 153.9 3.0 50W GW4CQT   189 I5PVA/6  757
67 OK1MIQ  JO70QR 35  12549 358.5 9.1 20W 2x6el Yagi 900 I5PVA/6  824
68 OK1AIG  JO70NN 90  12279 136.4 7.1 100W 13el.YAGI  230 DL0HEU   521
69 OK2VGD  JN79UD 77  11916 154.8 1.3 50W 7el QUAD  550 HG9VHF   368
70 OK2UYZ  JN99FS 86  11552 134.3 7.4 30W 10el.Yagi  260 DL0HEU   710
71 OK1FFH  JN89FR 72  11426 158.7 8.2 100W GW4CQT   440 9A1P    534
72 OK1DMP  JO70VQ 46  10908 237.1 11.8  5W F9FT    1030 YT1WV   751
73 OK1XPB  JO70DK 80  10499 131.2 13.9 80W FT9     270 HA5KDQ   467
74 OK2BZY  JN99FR 74  10280 138.9 7.9 100W 16x yagi  275 YT7G    635
75 OK1ULE  JO70GG 67  9838 146.8 1.0 60W 2x9el.YAGI 172 IK0DDP/6  806
76 OK1DPO  JO70CH 77  9773 126.9 7.1 100W F9FT    232 OM0C    383
77 OK2PNQ  JN99EQ 54  8808 163.1 6.8 25W 9el.F9FT  350 DL0HEU   702
78 OK1XBF  JN69MJ 62  8689 140.1 1.3  5W F9FT    460 LX/PA1TK/P 507
79 OK1SKK  JO70GG 58  7383 127.3 0.0 60W 2x9el.YAGI 172 S51DTB   422
80 OK2JJA  JN89LW 52  6725 129.3 4.4 25W GW4CQT   315 S57C    448
81 OK1VLG  JO70TK 74  6506 87.9 0.0 50W Jpole    534 OL9W    225
82 OK1AFA  JO70FI 69  6043 87.6 10.1 32W 7el.LogPer 220 HA2R    425
83 OK1DST  JN79EX 49  5579 113.9 9.2 15W 4el. Yagi  242 HB9DKZ   490
84 OK2BLS  JN89NW 69  4769 69.1 35.9 ???W HB9CV    656 DL2LUM   267
85 OK2VZK  JN89SV 31  3826 123.4 12.4 40W 4EL.YAGI  590 S59R    413
86 OK2XKA  JN89IE 32  3361 105.0 0.0  3W OK1KRC   400 HA2R    234
87 OK2FB  JN89RB 35  3228 92.2 0.0  5W OK1KRC   200 OK1ES/P  224
88 OK1UYL  JO60RF  3   152 50.7 0.0 100W OK1DE    278 OK1KCU   66
144 MHz - MULTI OP

  Call   LOC  QSO Pts.  Avg.  %  POW  Ant.   Asl. ODX    QRB
-----------------------------------------------------------------------------
 1 OL4A   JO60RN 928 313279 337.6 2.0 750W 391el.grou 920 YT0A    948
 2 OL2R   JN89BO 840 290692 346.1 2.7 750W 2x3x9el.+4 798 LZ1KWT  1075
 3 OL3Y   JN69JJ 840 272767 324.7 2.6 750W M2,2x 4x5Y 1042 G5B    969
 4 OK2KKW  JO60JJ 844 271838 322.1 1.2 750W KLM17 LBX, 1040 YT0A    969
 5 OL7M   JO80FG 738 234659 318.0 2.0 700W 15+13+9+7e 1099 I1AXE   934
 6 OK1KCR  JN79VS 658 200467 304.7 1.8 750W DL7KM    668 PE1PTQ/P  889
 7 OL9W   JN99FN 622 199171 320.2 2.7 300W 2x14el.Par 1323 HB9/EA2URE 931
 8 OL6R   JN88JX 627 196674 313.7 1.1 750W BVO2-5WL,  401 LZ1ZP   964
 9 OK1KRY  JN69ER 621 185922 299.4 4.1 400W 12el.DK7ZB 890 YT7G    849
10 OK1KPA  JN79US 556 155345 279.4 4.5 300W 2x15elF9FT 663 TM9FT   848

11 OK5Z   JN89AK 552 155040 280.9 0.3 750W 4x13el.+4x 650 TM9FT   874
12 OK2KJT  JN99AJ 526 152333 289.6 3.0 500W 112el.grou 700 EA2DR/P  1787
13 OL4W   JO70LR 551 146964 266.7 5.7 750W 6x3el.YAGI 1012 4N1CW   913
14 OK1KNG  JN69VN 523 145840 278.9 4.5 100W 2x16el.F9F 827 4N1CW   850
15 OL1C   JO60UQ 551 144029 261.4 5.4 500W 12e M2+9el 875 G5B    964
16 OK6DX  JO80BJ 497 140002 281.7 3.8 300W 2x16el.F9F 460 TM9FT   879
17 OL1F   JO70CG 514 139319 271.0 3.0 300W 52el.group 268 I1AXE   819
18 OL3HQ  JO70GU 529 136043 257.2 2.6 500w 16el. M2  774 YT0A    922
19 OK2KYZ  JO80NB 502 133371 265.7 2.2 500W 2xDL6WU  1353 IK0DDP/6  838
20 OK1KYT  JO60UQ 518 132106 255.0 4.3 500W 14el DL6WU 869 YO5KUW/P  804
21 OL7C   JO60JJ 480 124953 260.3 1.9 300W 4x6m Boom 1059 YT0A    969
22 OK1KPU  JO60VR 465 118202 254.2 4.4 400W 16el.    876 YT7G    869
23 OL7B   JN99CL 441 117427 266.3 3.1 200W 2xF9FT   1129 HB9/EA2URE 911
24 OK2KRT  JN99EJ 398 109408 274.9 4.2 300W 2x13elF9FT 1024 HB9/EA2URE 921
25 OK1KRQ  JN69OW 377 105651 280.2 3.2 200W M2     597 YT7G    825
26 OK1OPT  JN69NX 397 101176 254.9 4.1 300W 2x16e.F9FT 730 YT7G    832
27 OL5GES  JN69JK 389  97492 250.6 2.5 100W F9FT 16el. 897 G8P    832
28 OK2KGP  JN99DH 365  95602 261.9 3.1 100W DL7KM    912 DF7KF   854
29 OK1KKD  JO60WD 391  94231 241.0 6.1 300W M2-8WL   518 I1AXE   793
30 OK1KKI  JN79NF 336  93617 278.6 0.9 300W 2xGW4CQT  609 4N1CW   763
31 OK1KGO  JN79TV 445  93523 210.2 9.3 200W PA0MS    566 IK0DDP/6  783
32 OK1OZY  JO70UQ 350  92614 264.6 5.8 100W 9EL YAGI  1350 EA3BQN  1501
33 OL1B   JO80IB 398  92550 232.5 3.5 150W 4xGW4CQT  995 IK0DDP/6  826
34 OK2CRT  JN79JK 380  91731 241.4 3.8 40W 10el    724 TK5KP/P  829
35 OK1KIK  JO70TQ 404  91361 226.1 9.0 150w 14el.dl6wu 1220 4N1CW   888
36 OK2KJU  JN89SJ 361  84158 233.1 5.3 300W F9FT    360 IK5AMB/5  787
37 OK2KYC  JN99BM 342  83507 244.2 0.9 100W F9FT    918 HB9/EA2URE 907
38 OK1KCU  JO60XR 343  82455 240.4 4.2 120W 7el.GW4CQT 720 YT0A    938
39 OK1KFB  JN79BC 341  80978 237.5 8.7 100W 2x14el Y  640 YT0A    802
40 OK1KCI  JO80GF 365  78266 214.4 6.3 100W DK7ZB    998 IQ5AE/5  803
41 OK1KQI  JO80CI 343  77829 226.9 8.3 300W 2xDL6WU   660 I1AXE   927
42 OK2KJI  JN79TI 319  75566 236.9 2.8 50W f9ft    660 IK0DDP/6  726
43 OK2KUM  JN89KK 300  74643 248.8 4.9 80W 4x 13 el.  656 PI4TUE   837
44 OK2KCE  JO80UB 308  74532 242.0 5.9 100W 4x11e.F9FT 440 IQ5AE/5  839
45 OK1ODC  JO70BS 304  68760 226.2 8.3 200W 17eCUE DEE 723 I1AXE   858
46 OL1Z   JN88AU 266  68396 257.1 7.2 80W F9FT    360 UT0YW   749
47 OK1KHQ  JN89DX 286  66448 232.3 7.2 100W DL6WU 13el 420 HB9/EA2URE 798
48 OK1ORU  JN69UN 266  64116 241.0 8.1 100W 15e CueDee 765 YT7G    770
49 OK2KCN  JN89OI 280  63869 228.1 3.2 300W F9FT 16el. 202 IK0DDP/6  770
50 OK1KVR  JO70UO 260  63156 242.9 7.6 30W 2xGW4CQT  850 TM9FT   851
51 OK2KEA  JN89EJ 289  63084 218.3 3.5 200W 10elY    570 IT0YO   954
52 OK2KYD  JN89PC 307  62850 204.7 8.5 100W 16 el.YAGI 520 IQ5AE/5  741
53 OK1KFH  JN69VN 274  57525 209.9 4.3 100W 2xPA0MS   788 YT0A    853
54 OK1OTS  JO70NJ 233  56286 241.6 5.8 100W 2xGW4CQT  365 YT0A    857
55 OK1KLL  JN79IW 234  53227 227.5 7.6 200W 4xPA0MS   500 4N1CW   846
56 OK1KGR  JO70AM 262  50464 192.6 1.9 20W 9+4el.Y.  570 YT7G    840
57 OK1KDO  JN69KL 218  49917 229.0 2.2 80W F9FT 16el  566 YT7G    804
58 OK2KLD  JN89PU 237  49098 207.2 7.1 50W 9el.Yagi  620 IK5AMB/5  811
59 OK5Y   JN79FV 239  48953 204.8 6.5 2x250W F9FT+GW4C 450 YT7G    766
60 OK2KOS  JN99CT 225  46383 206.1 5.0 120W 9el.F9FT  256 I5PVA/6  817
61 OK1KZE  JN79FX 250  43777 175.1 7.0 500W 4X16YAGI  376 YT1WV   723
62 OK1KHB  JN79SR 199  43398 218.1 6.3 ??W F9FT 16el. 450 HB9/EA2URE 738
63 OK1KKL  JO70PO 235  40936 174.2 9.2 25W 13el.F9FT  733 YT7G    803
64 OK2KOE  JN89SV 201  39401 196.0 8.9 40W F9FT    772 IK5AMB/5  826
65 OL7D   JO70EQ 198  39387 198.9 2.5 150W F9FT    578 I5PVA/6  803
66 OK2KDJ  JN99BK 188  35894 190.9 9.1 50W 18 el.YAGI 680 IQ5AE/5  810
67 OK1KCB  JN79GB 152  34708 228.3 7.8 ??W 2 x F9FT  544 I5PVA/6  630
68 OK2KGD  JN99ES 113  20102 177.9 8.5 50W 11el.F9FT  250 DL0UL   642
69 OK1KMG  JO70GG 67  9846 147.0 0.9 60W 2x9el.Y   172 IK0DDP/6  806
70 OK1RCA  JN69QJ 67  9540 142.4 4.7 ??W DL6WU    500 DF0OL   400
71 OK1KEL  JO70OP 70  7908 113.0 15.6 30W 7el.YAGI  657 9A1O    596
72 OK1KIR  JN79HW 42  4753 113.2 3.5 25W ? ? ?    ??? OK2PVF   300
73 OK2KOJ  JN89HF 30  4048 134.9 1.8  5W 18el. Yagi 350 S51A    326

Nehodnocena stanice:
OK1WLT (spolu s OK1TC multi op) - za chybné údaje v deníku.
Zápis spojení v celém deníku v módu CW, přestože většina byla navázána SSB.

Deníky pro kontrolu:
OM3KEE OM0C OM3W OM3KII OM3TZQ OM1DK OM3KLJ OM3RMY OM3U OM3RM OM4A OM5LD
OM3KDX/P OM5CM OM5MX OM8MF OM3KWZ OM3RBS OM3RRE OM3ROM OM3KHE OM3KVW
OM3TGE/P OM3KFV OM3KHU OM2RL OM4K OM3RAL OM3KWO OM3EE OM3CQF OM2ASM OM4JD
OM3KIJ OM4TC OM3TRT OM3CVV OM3WMA OM3WPL OM3TCC OM3WAN OM0MW OM0MW OM3KVE
OM5AL OM1ABI OM1TD OM3RI OM1AVK OM3VSZ OM6KW OM7JG OM3WED OM1CT OM4DN OM6TX
OM3CCR OM0IM OM8GY OM3CUG OM9M OM2VL OM4RW OM1ACOZnačku OK2KPT, kterou používá radioklub Vratimov
můžete slyšet na pásmech již více než 40 let.
Od roku 2003 nás můžete slyšet i pod značkou OL7B.